skip to Main Content
Afronding fase I en start fase II

Inmiddels loopt de eerste fase van het programma Wij&Wadvogels af op 31 december 2023 en gaat het programma vanaf 2024 haar tweede fase in. Daarbij gaat de tweede fase verder waar de eerste fase is gestopt. De initiatiefnemers willen graag door met het programma om de wadvogels op korte termijn te ondersteunen met als doel een trendbreuk te realiseren in de dalende populaties.

Gezonde wadvogelpopulaties
Het programma Wij&Wadvogels richt zich primair op het bijdragen aan het bereiken van gezonde wadvogelpopulaties. Binnen Wij&Wadvogels wordt hiervoor ingezet op het aanleggen en inrichten van nieuwe locaties binnen- en buitendijks voor wad-, weide- en duinvogels en/of versneld herstel van bestaande locaties. Daarnaast richt het programma zich op het creëren van bewustwording en draagvlak om de menselijke verstoring met negatieve effecten op vogels te verminderen. Als laatste richt het programma zich op het goed meten van de effectiviteit van de maatregelen en door het opbouwen en het vastleggen van beschermingsmaatregelen en actieve (inter-)nationale kennisuitwisseling.

Doorborduren op kennis en ervaring fase I

De kennis en ervaring uit Wij&Wadvogels fase I wordt vastgelegd en toegepast bij de nieuwe projecten in fase II. Daarbij gaan de initiatiefnemers aan de slag met het opbouwen van een goed systeem van monitoring & conservation evidence. Dit garandeert dat geleerde lessen worden vastgelegd. Bovendien wordt het systeem openbaar gemaakt. Voor de bescherming van vogels en waddennatuur langs de gehele Oost Atlantische Flyway is het immers essentieel dat opgedane ervaringen en kennis wordt gedeeld met zo veel mogelijk belanghebbenden in het internationale Waddengebied.

In feite nemen we noodmaatregelen om de vogelstand in de Waddenzee niet verder te laten dalen. Doen we niks, dan gaat de achteruitgang door.

Ingrid Aaldijk

Wij&Wadvogels fase II

IKW-Waddenfonds € 3 miljoen

Provincies € 0.25 miljoen

Overige financiers € 13.5 miljoen

Vijfentwintig deelprojecten

Wij&Wadvogels fase II bestaat uit 25 deelprojecten die in de periode 2023-2027 worden uitgevoerd. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking tussen Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, de Fieldwork company en de Waddenvereniging.

Foto Stern: Jankees Schwiebbe
Foto Westhoek: Arnold Kreveld