skip to Main Content
Meerjarige initiatieven

Belangrijke voorwaarde is dat het IKW zich specifiek richt op meerjarige initiatieven die zonder financiële ondersteuning niet of maar moeizaam van de grond komen. Daarin zoekt het IKW altijd samen met het Waddenfonds en in afstemming met (natuur)organisaties, overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen, naar initiatieven die substantieel bijdragen aan de duurzame economische en ecologische versterking van het Waddengebied.

Het IKW is daarbij onderverdeeld in zes robuuste opgaven, te weten: Waddenzee, Vitale kust en Afsluitdijk, Havenontwikkeling en natuurverbetering, Eilanden op eigen kracht, Versterken en vermarkten Werelderfgoed en Eems-Dollardgebied in balans.

Binnen deze opgaven moeten projecten, die aanspraak willen maken op IKW-Waddenfondsgelden, zich in ieder geval richten op het oplossen van ecologische problemen en/of het stimuleren van duurzame economische initiatieven. Ander belangrijke voorwaarde is dat de projecten in hun uitwerking voldoen aan de eigenschappen: Waddenspecifiek, additioneel, innovatief, toekomstbestendig en gericht op actieve kennisontwikkeling.

Werken aan het oplossen van ecologische problemen en het stimuleren van duurzame economische initiatieven.

Organisatie

Gedeputeerde Staten van de drie provincies stellen jaarlijks de programmeringslijst met projectinitiatieven vast en informeren Provinciale Staten over de voortgang. De drie Waddenprovincies voeren de regie op de robuuste opgaven via het Interprovinciaal Programmateam (IPT) dat bestaat uit de interprovinciaal programmamanager, programmasecretaris en -ondersteuning. Naast de sturing op het IKW-programma wordt de strategische verbinding gelegd met zowel de drie provincies als de externe stakeholders. Om de opgaven te ontwikkelen zijn opgaventeams in het leven geroepen die de initiatiefnemers in de projectontwikkeling ondersteunen. De inzet is altijd gericht op Waddenbrede programma’s, brede coalities en een zo groot mogelijke multiplier in de vorm van medefinanciering door andere partijen. Op basis van het advies van het opgaventeam en het IPT (interprovinciaal programmateam) besluit de Stuurgroep Waddenprovincies (SWP) of het initiatief voldoende potentie heeft om er een IKW aanvraag van te maken om in te dienen bij het Waddenfonds. Het Waddenfonds beoordeelt vervolgens de aanvraag en houdt na toekenning de voortgang in de gaten.

Meer informatie over het Investeringskader Waddengebied is te vinden op de website www.investeringskaderwaddengebied.nl