skip to Main Content
Beter begrip
van de
onderwater-
wereld

Het project Waddentools Swimway werkt aan een beter begrip van de onderwaterwereld en in het bijzonder de vissen in het Waddengebied. Dat gebeurt met vijf subprojecten met elk een eigen focus en onderzoeksteam. Er wordt onderzocht wat de randen van het Wad en de schelpdierbanken betekenen voor de vis. Hoe schoolvormende vissen en grote vissen de Waddenzee gebruiken en hoe de vis in de Waddenzee een beter toekomstperspectief kan worden gegeven. “Door Swimway ontstaat er een beter beeld van de wereld van vissen in de Waddenzee. Wat zwemt er allemaal rond? Wat doet die vis daar? En in welke fase van hun leven zijn de vissen in welk gedeelte te vinden?”, vertelt Wouter van der Heij, projectleider van Swimway.

De werkzaamheden kwamen vanwege het Coronavirus eerst lastig op gang. Van der Heij: “Veel onderzoekers komen uit het buitenland en promoveren hier. Dat zorgde soms voor praktische belemmeringen.” Afgelopen jaar ging dit gelukkig veel beter en Swimway Waddentools hoopt een deel van de werkzaamheden in te halen. Daarnaast zijn er ondanks alles al mooie resultaten behaald. Zo zijn 114 boeien van Rijkswaterstaat voorzien van ontvangers waarmee gezenderde vissen worden gevolgd. Ook wordt in de zeegaten met een ankerkuil al maandelijks gekeken wat er in en uit de Waddenzee zwemt. Verder wordt een aantal nieuwe technieken getest, wat er veelbelovend uitziet.

Gezenderde vissen worden via ontvangers op 114 boeien van Rijkswaterstaat gevolgd.

Kennis
vergroten

“Als je het hebt over een rijke Waddenzee, is kennis over de vissen die daar leven onmisbaar. Die kennis hebben we nodig om goede herstelmaatregelen of beter beheer voor de vis te realiseren”, aldus van der Heij. Swimway Waddentools is een onderzoeksproject dat veel kennis op gaat leveren. Maar de kennisontwikkeling is nadrukkelijk niet een doel op zich. De vertaling naar en de stimulatie van beter beheer zijn dé drijfveren voor Swimway Waddentools.

Waddentools Swimway

IKW-Waddenfonds € 3.6 miljoen

Provincies € 0.2 miljoen

Overige financiers € 1.7 miljoen

De kennis die we opdoen gebruiken we om de visstand in de Waddenzee te stimuleren en verbeteren

Wouter van der Heij

Foto door: Koen Moons