skip to Main Content

Wat ik daarin mooi vind om te zien, is de sterke drive en motivatie van de initiatiefnemers om écht verschil te maken. Of het nu gaat om nieuwe vormen van energieopwekking, het verbeteren van de visstand of oplossingen om te kunnen blijven boeren. Iedereen zet zich er met hart en ziel voor in. Samen voor een veerkrachtig Waddengebied met respect voor de unieke natuur en met voldoende ruimte om te wonen, recreëren en werken.

Grote kracht van het IKW zit hem in de sterke samenwerking tussen de Waddenprovincies, het Waddenfonds en de initiatiefnemers zoals het bedrijfsleven in de havens en de landbouw, de natuurorganisaties, kennisinstellingen en lokale overheden. Er wordt ingezet op een waddenbrede aanpak van opgaven en kansen. Inclusieve, integrale gebiedsaanpak is daarin nodig om de forse opgaven zoals zeespiegelstijging en verzilting aan te pakken en de transities in de landbouw en duurzame energie samen met de streek om te zetten in concrete maatregelen en acties. Op dit punt is geen tijd te verliezen. Dit vraagt een nog veel sterkere samenwerking tussen de overheden en het bundelen van financieringsbronnen vanuit Europa, het Rijk, de provincies, gemeentes en waterschappen in gebiedsgerichte projecten.

Alleen met de gebiedspartijen en hun netwerken, die reiken van de Razende Bol bij Texel tot de Eems-Dollard in Groningen, worden ideeën omgezet in concrete projecten en programma’s die impact maken.

In dit online magazine maken we dat zichtbaarheid. Hier laten we zien welke projecten en programma’s er allemaal met IKW-WF gelden worden uitgevoerd. Sommigen afgerond, anderen midden in de uitvoering en een aantal die net zijn gestart of op het punt staan om te beginnen. Stuk voor stuk parels die samen bijdragen aan de verdere duurzame ecologische en economische ontwikkeling van dit door UNESCO erkende werelderfgoed.

Ik wens u veel leesplezier.

Bert Wijnsma
Interprovinciaal programmamanager IKW