skip to Main Content
Dubbele dijk

Een mooi voorbeeld is het deelproject Dubbele Dijk. Een duurzame dijk die de waterveiligheid garandeert en daarnaast ook goed is voor de natuur, landbouw en recreatie. De dubbele dijk bestaat uit een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts. Samen bieden deze bescherming tegen het hoge water. Daarnaast ontstaat er in het gebied tussen de dijken een kwelder en ruimte voor aquacultuur en zilte of zouttolerante landbouw.

Het nuttig toepassen van het slib is ook een van de uitdagingen binnen het programma. De pilot Kleirijperij biedt daarin kansrijke mogelijkheden. Verder is het idee om met het slib de landbouwgronden in de Veenkoloniën te verbeteren. Én er wordt ervaring opgedaan met het ophogen van landbouwgronden met slib. Hiermee worden meerdere problemen opgelost: het gebied wordt veel minder kwetsbaar voor overstroming, de ecologisch kwaliteit van het Eems-Dollard gebied verbetert, de veenoxidatie en toenemende verzilting wordt tegen gegaan, op hogere landbouwgronden kunnen zich zoetwaterlenzen ontwikkelen en het watersysteem kan veel robuuster worden ingericht.

Deelprojecten

Andere projecten die onder Vitale kust Eems-Dollard vallen zijn:

  • Herstel polder Breebaart
  • Groene Dollarddijk
  • Broedeiland Eemshaven
  • Kwelderontwikkeling
  • Grote en kleine polder Termunten

Vitale kust Eems-Dollard

IKW-Waddenfonds € 23.7 miljoen

Provincies € 4.6 miljoen

Overige financiers € 5.9 miljoen