skip to Main Content
Bijzondere natuurwaarden uitgangspunt

Centraal in het project staat de opgave om delen van de buitenkant van de Waddendijk beter toegankelijk te maken voor recreatieve fietsers. Daarnaast creëren we beleefplekken langs het Wad, onder andere in de vorm van nieuwe unieke dijktrappen, themaroutes en Toeristische Overstappunten (TOP’s). Tevens vernieuwen en verbeteren we de bestaande informatievoorziening langs de dijk. De bijzondere natuurwaarden van het Wad zijn een uitgangspunt bij de ontwikkeling van het project.

Het project bestaat uit twee fasen. De eerste fase behelst het tracé tussen Harlingen en Koehool. Voor dit deel worden de mogelijkheden onderzocht voor buitendijks fietsen en het realiseren van enkele dijktrappen. De verwachting is dat realisatie in 2023 kan plaatsvinden. Op 2 maart 2022 zijn de eerste twee TOP’s in het kader van het project al feestelijk in gebruik genomen, waardoor bezoekers ook dit jaar al worden geïnformeerd over de toeristische mogelijkheden van de Friese Waddenkust!

Fase twee van het project gaat over het versterken van de belevingswaarde van het Wad bij het tracé tussen Koehool en Lauwersmeer. Voor dit deel geldt dat in sterke mate wordt meegelift op de mogelijkheden die de dijkversterking de komende jaren plaats vindt.

De initiatiefnemers willen de Friese Waddenkust ontwikkelen als duurzame toeristische bestemming en daarvoor is breed draagvlak nodig. Afstemming met bewoners en betrokken (natuur)organisaties vormt een belangrijk onderdeel van het project.

Op Paad lâns it Waad

IKW-Waddenfonds € 1.3 miljoen

Provincies € 0.5 miljoen

Overige financiers € 0.9 miljoen